Educació i STEAM

Per Nivard Arboix Gonzalez, professor col·laborador de CTIC a la UOC

 Des de fa alguns anys diverses institucions, administracions i governs estan destinant molts esforços per preparar la població per respondre de forma productiva, cultural i ciutadana als reptes de la societat digital, de la indústria 4.0 i de la globalització, en un context de crisi econòmica, ecològica i energètica. Per aquest motiu, s’estan impulsant plans d’acció arreu del món dirigits a la formació en l’àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

steam-01

En els propers anys, només a l’estat espanyol, es necessitaran més de 300.000 professionals de l’àmbit STEM (Randstad, 2016). Aquesta important demanda, però, no es correspon amb el nombre d’estudiants que es graduen en STEM. Això es deu en gran part a una autopercepció negativa dels estudiants, ja que un 45% no es veu capaç de cursar aquest tipus d’estudis (Everis, 2012). A nivell europeu la situació no és gaire diferent: només 13 de cada 1000 alumnes que es graduen, ho fan en alguna disciplina STEM (Eurostat, 2014). És per això que el primer gran objectiu dels plans STEM és augmentar el nombre de graduats en aquestes disciplines.

La Universitat de Missouri va publicar un estudi al 2018 que concloïa que les noies, tot i ser tant o més competents que els nois en ciències, tendien a graduar-se en disciplines que no eren pròpies de l’àmbit STEM. De fet, de mitjana només el 12% de les graduades ho feia en STEM. Aquesta desigualtat de gènere en l’àmbit STEM és motiu de preocupació. La manca de dones en el sector implica que les solucions als problemes de base científica provenen només de les competències del 50% de la població i, per tant, en molts casos no són tan riques, plurals i eficaces com podrien. És en aquesta qüestió on s’estableix el segon gran objectiu: incrementar la proporció de dones graduades en STEM.

steam04

La realitat, però, és que no n’hi ha prou amb augmentar el nombre de graduats i graduades en STEM. En la societat actual, on ciència i tecnologia ocupen un paper important en les causes i les solucions dels problemes, cal que tot ciutadà estigui degudament alfabetitzat en l’àmbit STEM i sigui competent per tal de poder participar de forma activa, crítica i responsable en la presa de decisions, tant des del vessant personal com professional. Per aquest motiu, la formació en l’àmbit STEM ha de ser una part de l’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Ser competent en STEM implica a més a més concebre aquest àmbit com quelcom global on hi intervenen disciplines no només científiques, sinó també d’altres més pròpies de l’àmbit humanista. És per això que cada vegada més s’utilitza el terme STEAM, en comptes d’STEM, on l’A representa les Liberal Arts, és a dir, aquelles competències transversals que tot ciutadà i professional del s. XXI hauria de tenir: pensament crític, resolució de problemes, comunicació, cooperació i creativitat.

En el marc de les competències transversals cal tenir presents dues competències més: la competència digital 2.0 i la competència en Recerca i Innovació Responsable (RRI en anglès). La primera inclou competències fonamentals com el tractament de la informació, la comunicació digital, la creació de contingut o l’ètica digital (Joint Research Centre, 2016). La segona engloba, per una part, les competències orientades a participar de forma crítica i responsable en decisions de base científica i, per una altra, les competències orientades a innovar respectant els estàndards ètics i garantint societats sostenibles. Així, doncs, el tercer gran objectiu dels plans STEAM consisteix en millorar aquestes competències al llarg de les etapes educatives obligatòries.

Aquests tres grans objectius necessiten de l’implicació de diversos agents i institucions per fer-los possibles. Els estudiants ocupen el centre d’aquest procés d’aprenentatge, però els docents seran els encarregats de crear els contextos apropiats, perquè nois i noies assoleixin les competències STEAM i s’autoconcebin com a persones ben formades en aquestes disciplines. És per això que, abans de desplegar projectes STEAM als centres educatius, cal assegurar dues qüestions bàsiques i fonamentals. En primer lloc, oferir una bona formació als docents; i en segon lloc, facilitar-los els escenaris de treball i temps necessaris per dissenyar adequadament aquests projectes.

Si pots jugar en xarxa pots estudiar en xarxa. Com treballar en equip sense veure’ns les cares

Aquest taller sobre el treball en equip en xarxa es realitzarà en el marc de la segona Fira de l’Estudiant del Bages en la que es realitzen una sèrie d’activitats per presentar l’oferta educativa de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà i el Solsonès. http://www.firaestudiant.cat/

Concretament, en aquest taller es donaran recomanacions per  treure el màxim profit del treball en equip en xarxa, plantejant una sèrie d’estratègies que poden facilitar que el treball sigui mes eficient i mes efectiu com crear unes regles del joc o fer una bona planificació i distribució de tasques.

El taller serà impartit per Marc Romero, professor de l’àmbit de Competències Digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.

Dia: 6 d’abril

Hora (dues sessions): de 9 a 11 i de 11 a 13

Lloc: Museu de la Tècnica – Espai Fira Estudiant (Ctra. de Santpedor, 55. Manresa)

Més informació a: http://www.firaestudiant.cat/index.php/activitats

Nueva edición del libro: Aplicaciones Web (AW)

El libro de Aplicaciones Web de la editorial McGraw-Hill surge de la actualización de un libro anterior de 2010 con el mismo título. Los autores lo han reconstruido desde cero para enfocarlo, más si cabe, al ámbito al que va dedicado que es, enseñar a moverse por Internet a los alumnos de Grado Medio del Ciclo Formativo de ‘Sistemas Microinformáticos y Redes’ (SMR). Aunque es un libro de referencia en la Formación Profesional, también puede servir de bibliografía básica para otras asignaturas relacionadas.

Aplicaciones Web tiene un enfoque eminentemente práctico al igual que el de Servicios en Red ya que ambos siguen la filosofía de ‘aprender haciendo’. Dispone de gran cantidad de actividades, test de comprobación del aprendizaje, así como casos prácticos con su solución detallada paso a paso. Todo ello con un enfoque complementario y transversal, enfocado a que emprendan o al menos conozcan esa opción y de esa forma facilitar su inserción en el mundo laboral por cuenta propia o ajena.

Uno de los objetivos más importantes del libro es servir de ayuda al alumno en temas relacionados con la creación de su identidad digital en Internet, sin olvidar unas nociones básicas de fundamentos con HTML y CSS. Pero también saber sacar el máximo partido al sinfín de servicios que existen, como gmail, calendar, drive, sites, youtube (para editar vídeos en línea) de Google u otros sistemas que se utilizan en la asignatura transversal de Competencias TIC (CTIC) en la UOC, como wikis o el CMS de WordPress a fondo (os recomendamos que os veáis el capítulo de muestra sobre él) o el LMS de MOODLE como administradores.

El profesor que lo utilice tendrá en sus manos una guía-solucionario que le facilitará el desarrollo curricular del módulo Aplicaciones Web en el aula.

Para obtener más información se pueden consultar los siguientes enlaces:

Web de la segunda edición

–  Web de la primera edición

–  Blog de los autores para ambas ediciones:  http://smrweb2.blogspot.es o con wordpress https://smrweb2.wordpress.com

Elvira Mifsud Talón es profesora de educación secundaria de la especialidad de informática y comunicaciones. Trabaja en el IES Abastos de Valencia. Ha sido jefe del servicio de informática, en otros centros, de la Conselleria d’Educació dirigiendo proyectos de innovación de la distribución LliureX, del portal educativo Mestre a Casa y la implantación de los centros inteligentes.

José Alfredo Murcia Andrés es profesor de educación secundaria de la especialidad de informática y comunicaciones. Actualmente es miembro del equipo de desarrollo de la distribución LliureX y en la UOC a terminado el master de software libre.

Raül V. Lerma-Blasco es coordinador del departamento de Informática y comunicaciones del IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí (Valencia) y Consultor de la asignatura de Competencias TIC en el grado de Comunicación de la UOC.

 

Publicación del libro de Servicios en Red (SER)

En el ámbito de la Enseñanza Secundaria y, en primavera, es cuando las editoriales suelen lanzar sus novedades para el curso académico próximo. En este caso McGraw-Hill, editorial de gran implantación dentro de la Formación Profesional, ha editado la actualización del libro Servicios en Red que publicó en 2010. Los autores de éste libro son Elvira Mifsud Talón y Raül V. Lerma-Blasco.

“Servicios en Red” cubre todo el currículum actualizado del módulo del mismo nombre del Ciclo Formativo de Grado Medio ‘Sistemas Microinformáticos y Redes’  que pertenece a la familia profesional de la Informática y las Comunicaciones. Su estructura, contenidos, secuenciación y objetivos siguen las pautas indicadas en las especificaciones de dicho módulo.

Consta de nueve unidades didácticas en las que se estudian los principales servicios en red (servidor y cliente) de la arquitectura TCP/IP, como son la interconexión de redes privadas con redes públicas, la resolución de nombres, la configuración de red, el control y acceso remoto, el servicio web, la transferencia de archivos, el correo electrónico, las redes Wi-fi y la VoIP. Todos ellos tratados con un enfoque práctico.

El libro tiene un enfoque eminentemente práctico y sigue la filosofía de ‘aprender haciendo’. Dispone de gran cantidad de actividades, test de comprobación del aprendizaje, así como casos prácticos con su solución detallada paso a paso. Uno de los objetivos mas importante del libro es servir de ayuda al alumno en temas relacionados con la instalación, mantenimiento y explotación de los servicios de red tanto en la Intranet como en Internet, y de esa forma facilitar su inserción en el mundo laboral.  El profesor que lo utilice tendrá en sus manos una guía-solucionario que le facilitará el desarrollo curricular del módulo “Servicios de Red” en el aula.

Otro valor importante del libro es la utilización (siempre que ha sido posible) de software libre para la implementación de los diferentes servicios en red. El alumno podrá realizar la mayor parte del trabajo práctico con programas que puede encontrar en Internet o que probablemente ya estarán incluidos en su distribución de GNU/Linux. Además, el alumnado dispone de acceso vía web al Centro de Enseñanza Online (CEO) donde encontrará información práctica que pueden utilizar para afianzar e incluso ampliar conocimientos y autoevaluarse, así como todos los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del modulo “Servicios en Red”.

Para obtener más información se pueden consultar los siguientes enlaces.
– Ver web de la edición actual
– Ver web de la primera edición

Elvira Mifsud Talón es profesora de educación secundaria de la especialidad de informática y comunicaciones. Trabaja en el IES Abastos de Valencia. Ha sido jefe del servicio de informática en otros centros de la Conselleria d’Educació dirigiendo proyectos de innovación de la distribución LliureX, del portal educativo Mestre a Casa y la implantación de los centros inteligentes.

Raül V. Lerma-Blasco es coordinador del departamento de Informática y comunicaciones del IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí (Valencia) y Consultor de la asignatura de Competencias TIC en el grado de Comunicación de la UOC.

Junts/es fins l’Everest

L’alumna Txell Monguillot Hernando estudiant del Màster d’Educació i TIC de la UOC i actualment estudiant del Doctorat d’e-learning de la UOC, ha guanyat el premi del III Concurs de Bones pràctiques amb l’ús de Tecnologia Educativa per els centres docents de la Ciutat de Barcelona que convoca el Consorci d’Educació de Barcelona.

El projecte guanyador, és un projecte cooperatiu d’Educació física: Junts/es fins l’Everest dissenyat pels professors d’educació física Meritxell Monguillot (Institut Vall d’Hebron) i Carles Zurita (Escola Virolai) i ha guanyat el primer Premi en modalitat individual. El projecte ha estat implementat sobre l’alumnat de 2n d’ESO d’ambdós centres educatius i ha tingut com objectiu pujar a l’Everest de forma cooperativa i saludable mitjançant reptes de força convertits en codis QR. Aquí podeu veure el video:
Junts/es fins l’Everest.

Per al disseny del projecte s’ha comptat amb la col·laboració del Dr. Carles González Arévalo (INEFC-centre de Barcelona) i de la Dra. Montse Guitert Catasús (UOC). També s’ha rebut la col·laboració en el disseny dels tabates musicals de l’Alex Marin estudiant de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.